Cennik opłat notarialnychstempel na pieniądzach

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z moich usług, zachęcam do zapoznania się z wysokością kosztów skorzystania z usług notariusza w Olsztynie. Cennik z dokładnymi kwotami oraz dodatkowe opłaty, które musi ponieść klient kancelarii, omawiam bezpośrednio z każdym zainteresowanym.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne, o których mowa w § 1, oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności oraz interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym, a także uwzględniając, że maksymalna stawka za czynność notarialną nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Aktualny tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Ceny procedur notarialnych

Do mojej kancelarii zapraszam każdego, kto poszukuje notariusza w Olsztynie. Cennik, czyli wysokość taksy ustalam indywidualnie ze swoimi klientami. Wynagrodzenie przysługujące notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych nie może być wyższe niż stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Należy pamiętać, że na całkowity koszt czynności notarialnych składa się nie tylko taksa notarialna, ale także:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • opłata sądowa zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych;
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% pobranej taksy notarialnej;
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość pobieranej przez notariusza taksy zazwyczaj zależy od wartości przedmiotu czynności.

Kto jest zwolniony z opłat notarialnych?

Na podstawie art. 6 ustawy prawo o notariacie strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Taki dokument mogą złożyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wniosek jest rozpatrywany przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskującego w trybie nieprocesowym i na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną koszt ten ponosi Skarb Państwa. Należy jednak pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku zwalnia jedynie z opłacenia taksy notariusza, a nie rozciąga się na inne koszty związane z opłatą notarialną.