Sporządzanie aktów notarialnych w Olsztynie

akt notarialny

W zakres mojej działalności wchodzi sporządzanie aktów notarialnych w Olsztynie, w siedzibie mojej kancelarii przy ul. Partyzantów. Akty to sporządzone przez notariusza dokumenty urzędowe zabezpieczające interesy uczestników obrotu prawnego. Moją rolą, jako prawnika reprezentującego zawód zaufania publicznego, jest wysłuchanie woli stron, których dotyczy czynność i spisanie treści oświadczeń.

W mojej ofercie znajduje się przygotowywanie aktów notarialnych, ich wypisów, redagowanie dokumentów i wykonywanie poświadczeń notarialnych. Wszystkie dokumenty sporządzane są w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przed podpisaniem odczytuję ich treść stronom i odpowiadam na pojawiające się pytania. Oryginały aktów notarialnych pozostają w mojej kancelarii, a strony otrzymują opatrzone moją pieczęcią wypisy, które mają moc oryginału. Cennik tego rodzaju usług ustalam indywidualnie z zachowaniem określonych przepisów dotyczących opłat notarialnych.

Które czynności prawne wymagają formy aktu notarialnego?

Właściwe ustawy określają, które czynności prawne muszą być dokonywane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Są to między innymi:

 • umowy sprzedaży nieruchomości,
 • intercyzy,
 • umowy darowizny,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy zobowiązujące do zbycia spadku,
 • umów spółek: komandytowej, akcyjnej, komandytowo-
 • akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • oświadczenia woli osób nieczytających i niepiśmiennych.

 

Jeżeli chcą Państwo zawrzeć jedną z powyższych umów lub chcą Państwo zawrzeć w tej formie umowę innego rodzaju, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub do mojej kancelarii w Olsztynie.

Co zawiera akt notarialny?

Dokument urzędowy, jakim jest akt notarialny, jest spisywany w języku polskim i zawiera informacje:

 • data i miejsce sporządzenia aktu,
 • dane notariusza i siedzibę kancelarii,
 • dane stron,
 • oświadczenia stron,
 • okazane
 • dokumenty,
 • informację, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
 • podpisy stron i notariusza.

Akt notarialny jest ważny, kiedy strony dokonujące czynności są świadome i mają swobodę podejmowania decyzji, czyli nie występują u nich choroby psychicznie, uzależnienia czy niedorozwój umysłowy.