Czynności notarialne — Olsztyn i okolice

podpisywanie dokumentów

Dokonuję czynności notarialnych w Olsztynie, których efektem jest wydanie wiążącego prawnie aktu notarialnego, mającego charakter dokumentu urzędowego i będącego poświadczeniem złożenia oświadczenia woli zainteresowanych stron.

Czuwam nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Udzielam stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Zajmuję się czynnościami związanymi z:

 • testamentami,
 • darowiznami,
 • poświadczeniem dziedziczenia,
 • ugodami pozasądowymi,
 • statutami spółek,
 • pełnomocnictwami notarialnymi,
 • umowami przedwstępnymi,
 • sporządzeniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sprzedażą nieruchomości,
 • księgami wieczystymi,
 • umowami majątkowymi małżeńskimi,
 • umowami deweloperskimi,
 • depozytami notarialnymi,
 • protokołami notarialnymi.

Co jest ważne przy realizacji usługi notarialnej?

Poszczególne usługi notarialne wymagają dostarczenia oryginalnych dokumentów, które następnie są poddawane analizie pod kątem prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami. Jest to konieczne do określenia, czy przedstawiona dokumentacja jest podstawą do przeprowadzenia czynności notarialnej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzania czynności.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub do mojej kancelarii przy ul. Partyzantów w Olsztynie, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Jakie czynności prawne może wykonywać notariusz?

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji
 • działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty są sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.