Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Kupno lub sprzedaż nieruchomości to złożony proces, który wymaga zaangażowania różnych stron, takich jak agenci nieruchomości, prawnicy czy właśnie notariusze. W Polsce, notariusz pełni kluczową rolę w zawieraniu umów kupna/sprzedaży nieruchomości. To on jest gwarantem bezpieczeństwa transakcji, a jego obowiązkiem jest dbanie o prawidłowość i zgodność czynności prawnych z przepisami prawa.

notariusz stemplujący dokumenty

Sporządzenie umowy

Pierwszym etapem w procesie kupna/sprzedaży nieruchomości jest sporządzenie umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży. Notariusz sporządza projekt umowy na podstawie informacji dostarczonych przez strony. Następnie sprawdza stan prawny nieruchomości w Księdze Wieczystej oraz stan faktyczny w świetle aktów własnościowych czy decyzji administracyjnych.

Weryfikacja dokumentów

Korzystając z usług notariusza w Olsztynie w naszej kancelarii musisz przygotować się, że niezbędna będzie weryfikacja tożsamości stron transakcji, a także ich zdolność do składania oświadczeń woli o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. W tym celu wymagane są odpowiednie dokumenty, takie jak dowód osobisty, pełnomocnictwo czy orzeczenie sądu. Notariusz sprawdza także dokumenty dotyczące finansowania zakupu nieruchomości - umowę kredytu czy zaświadczenie o wpłacie ceny. Dopiero po spełnieniu wszystkich formalności notariusz sporządza umowę sprzedaży, którą strony podpisują.

Odprowadzenie podatków i opłat

Jednym z obowiązków notariusza jest również prawidłowe wyliczenie oraz odprowadzenie podatków i opłat związanych z transakcją. Należy tu wskazać przede wszystkim podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości nieruchomości. W przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego nie ma obowiązku płacenia PCC, a notariusz odprowadza jedynie opłaty sądowe i notarialne.

Wpis do Księgi Wieczystej

Ostatnim etapem procesu kupna/sprzedaży nieruchomości jest wpis zmiany własności w Księdze Wieczystej. Notariusz sporządza wniosek o wpis oraz wszelkie wymagane załączniki, takie jak kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu czy potwierdzenia opłat. Następnie wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do sądu, który dokonuje wpisu zmiany własności.