Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Jest to prawnik, który wykonuje czynności notarialne i specjalizuje się w tworzeniu aktów notarialnych. Co to za akty?

notariusz stawia pieczątkę

 

Możemy wymienić na przykład:

  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • umowę sprzedaży czy darowizny nieruchomości,
  • umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości,
  • przeniesienie prawa użytkowania wieczystego,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • podział majątku,
  • dział spadku,
  • testament,
  • umowy spółek.

Notariusz sporządza także poświadczenia, między innymi własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

Co to jest akt notarialny?

To dokument, który potwierdza dokonanie jakiejś czynności prawnej. Jest to dokument urzędowy, który potwierdza wyrażenie woli. Za przykład niech posłuży sytuacja, w której rodzice chcą darować swoje mieszkanie na swojego dorosłego syna. Spotykają się oni we trójkę u notariusza, który sporządza wtedy właśnie akt notarialny, który potwierdza, że prawa do mieszkania zostały przekazane obdarowanemu (synowi) przez darczyńców (rodziców). Notariusz odczytuje dokument na głos i strony go podpisują. Taki akt poświadcza, że ta czynność prawna przebiegła zgodnie z prawem. Dzięki udziałowi notariusza taki akt notarialny staje się pełnoprawnym dowodem, że właścicielem mieszkania jest już wyżej wymieniony syn.

Kiedy akt notarialny jest konieczny?

Wymogiem prawnym jest, by niektóre rodzaje umów i innych czynności prawnych były sporządzone z udziałem notariusza. Należy do nich wyżej wspomniana sytuacja, ale też między innymi umowa spółki czy akt poświadczenia dziedziczenia. Z kolei niektóre akty czy umowy nie wymagają sporządzenia aktu notarialnego, ale strony mogą z różnych względów dobrowolnie zdecydować się na takie rozwiązanie. Przykład? Testament, który może, ale nie musi, być spisany z udziałem notariusza.